Співпраця з Мурафським ДНЗ

УГОДА
про співпрацю Мурафського дошкільного навчального закладу
та Мурафського загальноосвітнього навчального закладу І—IIІ ступенів
села Мурафи Шаргородського району Вінницької області
31 серпня 2016 р.             с. Мурафа
Дошкільний навчальний заклад в особі завідувача Базилюк Катерини Іванівни з однієї сторони та загальноосвітній  навчальний заклад І—IIIступенів в особі директора   Шведи Галини Олександрівни з другої сторони (далі — Сторони) уклали цю угоду про таке:
1. Предмет угоди
Сторони зобов'язуються співпрацювати з метою забезпечення наступності і перспективності освітнього процесу, соціокультурної адаптації дітей старшого дошкільного віку до умов навчання у початковій школі та всебічного гармонійного розвитку дітей, збереження та зміцнення їхнього фізичного та духовного здоров'я. Предметом співпраці є забезпечення наступності і перспективності роботи між дошкільним навчальним закладом   та загальноосвітнім навчальним закладом І-Ш ступенів, а саме між дошкільною та початковою ланками освіти. Спільне розроблення та реалізація моделей співпраці навчальних закладів забезпечує наступність у: програмах, педагогічних технологіях;формах, методах і прийомах роботи педагогічних працівників з дітьми; педагогічній співпраці з батьками.
2. Обов'язки Сторін
Сторони визначають, що співпраця педагогічних колективів можлива за умови взаєморозуміння, взаємоповаги та рівноправного партнерства.
2.1.Дошкільний навчальний заклад зобов'язується:
2.1.1.   Забезпечити якісну підготовку дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання з урахуванням вимог Базового компонента дошкільної освіти та відпо­відних програм.
2.1.2.   Забезпечити психологічну готовність дітей до навчання у початковій школі. Створити сприятливі умови для розвитку, виховання та навчання дітей, організувати діяльність дітей з урахуванням їхніх вікових, індивідуальних особливостей. Брати участь у спільних заходах з метою підвищення рівня професійної майстерності педагогічних працівників.
2.1.3.   Систематично проводити відкриті заходи для учителів початкових класів.
2.1.4.   Консультувати батьків з питань соціальної адаптації дітей до умов навчання в школі.
2.2. Загальноосвітній навчальний заклад ІІІІ ступенів зобов'язується:
2.2.1 .Зараховувати випускників дошкільного навчального закладу для подальшого навчання в загальноосвітньому навчальному закладі І—IIIступенів на безконкурсній основі.
2.3.     Сторони зобов'язуються:
2.3.1.      Щорічно складати план спільних заходів дошкільного навчального закладу   і загальноосвітнього навчального закладу І-Ш ступенів.
2.3.2.      Сприяти взаємодії педагогічних колективів.
3.Строк дії угоди
Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і діє протягом 2016/2017
навчального року. Кожна зі Сторін має право розірвати цю угоду, письмово
повідомивши про це іншу Сторону за два місяці.
У разі відсутності заяви однієї зі Сторін про припинення або зміну умов цієї угоди
протягом двох місяців після закінчення строку її дії, вона вважається пролонгованою
на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені цією угодою.
Цю угоду укладено у двох примірниках.
4.Юридичні адреси Сторін
Загальноосвітній навчальний заклад         Дошкільний навчальний заклад
І—IIIступенів
с. Мурафа, вул. Коцюбинського 1 А          с. Мурафа , вул. Коцюбинського, 28
 
 
Директор школи        Шведа Г.О.             Завідувач ДНЗ       Базилюк К.І.